Welcome to Chin National Party - CNP

နိဒါန္း

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Saturday, 18 September 2010 15:44 Written by CNP-Admin Saturday, 18 September 2010 15:29

ကမၻာ့အလယ္တြင္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးဟူ၍ သမိုင္းတေလွ်ာက္ ရပ္တည္လာခဲ့၍ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို စတင္ တည္ေထာင္ ရာတြင္လည္း
ဦးေဆာင္အခန္း က႑တြင္ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ၀မ္းစာခက္ခဲမႈ၊ ဘာသာ၊ စကား၊
ယဥ္ေက်းမႈ တျဖည္းျဖည္း တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္မႈ၊ နယ္နမိတ္ တျဖည္းျဖည္း က်ဥ္းေျမာင္းလာမႈ၊ ျပည္ပသို႔ အလုံးလိုက္အရင္းလိုက္ ေျပာင္းေရႊ႕
ေနထိုင္မႈ စသည့္ ျပႆနာ မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႔လာကာ လူမ်ိဳးေပ်ာက္ကြယ္ သြားႏိုင္သည္အထိ စိုးရိမ္ဖြယ္ အေနအထားသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာၿပီ
ျဖစ္သည္။

ဤဆုံးရံႈးနစ္နာမႈ အေျခအေနမွ ခ်င္းျပည္သူမ်ားအား ကယ္တင္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္
(၇) ရပ္အရ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းသည္ လက္လႊတ္ မခံသင့္ေသာ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခံယူပါသည္။

ဤခံယူခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္အေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ခ်င္းအမ်ိဳးသား အားလုံးကို ၿခဳံငုံမည့္ “ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ” ကို မတ္
၂၇ ရက္ ၂၀၁၀ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ပါသည္။

 

ရည္ရြယ္ခ်က္

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Saturday, 18 September 2010 15:46 Written by CNP-Admin Saturday, 18 September 2010 15:44

၂။ ရည္ရြယ္ခ်က္
(က) ျပည္ေထာင္စု ေရးရာမ်ားမွအပ မိမိခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္းေရးကိစၥမ်ားတြင္ မိမိတို႔က ပိုမိုတာ၀န္ယူအုပ္ခ်ဳပ္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး။
(ခ) စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး စသည္မ်ားတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးႏွင့္ပုဂၢလိက
လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပုိမိုရရွိေရး။
(ဂ) အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ ခ်င္းလူငယ္မ်ား ေနရာပိုမိုရရွိႏိုင္ေရး။
(ဃ) ႏိုင္ငံတကာအတြက္ ျပဌာန္းထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတန္းကို အေျခခံေသာ လူ႔အခြင့္
အေရးမ်ား လူသားတိုင္း အျပည့္အ၀ရရွိႏိုင္ေရး။
(င) တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိေရးႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ား၏
လူဦးေရ၊ သယံဇာတႏွင့္ ပထ၀ီ၀င္ အေနအထား တစ္ခုတည္းအေပၚ မူတည္၍ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြကို
ခြဲေ၀ျခင္းမျပဳပဲ ျပည္နယ္ (သို႔မဟုတ္) တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခု၏ ဂုဏ္အင္ လကၡဏာမ်ားႏွင့္အညီ မွ်မွ်တတ
ခြဲေ၀ရရွိႏိုင္ေရး။
(စ) ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေဘာင္ေက်ာ္၍ ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊
အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း၊ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး။

 

ဦးတည္ခ်က္

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 18 October 2010 18:29 Written by CNP-Admin Saturday, 18 September 2010 15:42

၁။ ဦးတည္ခ်က္

ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘိုးဘြား အေမြအႏွစ္ျဖစ္ေသာ ေရေျမေတာေတာင္၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာ၊ စာေပ၊ လူမ်ိဳး
တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ ၄င္းမွတဆင့္ ဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္

   

ပါတီ၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 08 October 2010 13:02 Written by CNP-Admin Saturday, 18 September 2010 15:47

 

၄။ ပါတီ၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီသည္ ေအာက္ပါ အမ်ိဳးသားေရး လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး
အတြက္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္။

(က) စာေပယဥ္ေက်းမႈေရးရာ
၁။ ခ်င္းဘာသာစကား သင္ၾကားေရး။ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အစုိးရပညာေရးဌာနႏွင့္
ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူလူထုမ်ား ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္း၍ မိမိတို႔ သင္ၾကားလိုေသာ “ခ်င္း” ဘာသာ စကားတစ္ခုခုကို ေရြးခ်ယ္ကာ
အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ စတုတၳတန္းအထိ တစ္ပတ္တြင္ အနည္းဆုံး တစ္ခ်ိန္ျဖင့္ တရား၀င္ သင္ၾကားႏိုင္ေရး။

၂။ စာေပအႏုပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍။ ခ်င္းဘာသာစကားျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ စာအုပ္၊ ဂ်ာနယ္၊ ဗီဒီယို
သီခ်င္းေခြ၊ စာေစာင္မ်ား ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီရာတြင္ ခ်င္းစာကို ျမန္မာစာျဖင့္ ဘာသာျပန္ၿပီးမွ စာေပစစ္ေဆးေရး
ဌာနတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေလွ်ာက္ရသည္ျဖစ္ရာ အခက္အခဲ ႀကဳံေတြ႔တတ္သျဖင့္ ၄င္းျပႆနာကို ခ်င္းျပည္နယ္
လႊတ္ေတာ္မွ အေကာင္းဆုံး တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေပးရန္။

၃။ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးအဆင့္ ၀န္ႀကီးဌာနကို ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ထားရွိ၍ ၄င္းမွ ျပည္နယ္
အတြင္းအစိုးရ မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂိ္ၢဳလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္၊
သုေတသနႏွင့္ ႐ိုးရာပြဲေတာ္မ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္။

 

စီးပြားေရး

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by CNP-Admin Saturday, 18 September 2010 15:49

(ခ) စီးပြားေရး
၁။ ၀င္ေငြနည္းသူမ်ား အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေရး။ ကုန္သြယ္ခြန္၊ အေကာက္ခြန္၊ ၀င္ေငြခြန္၊ အျမတ္ခြန္မ်ား
အတြက္ ၀င္ေငြနည္းသူမ်ားအား အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ ေကာက္ခံရန္ႏွင့္ လိုအပ္ပါက အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ အထိေပးရန္ႏွင့္
၀င္ေငြမ်ားသူမ်ား၊ စီးပြားေရး ေခ်ာင္လည္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားထံ အခြန္တိုး ေကာက္ခံရန္။

၂။ နယ္စပ္ေဒသ ကုန္သြယ္ေရး။ အထူးသျဖင့္ အိႏိ္ၵယႏွင့္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ လုံၿခဳံေရး၊ လမ္းပန္း
ဆက္သြယ္ေရး၊ အေကာက္ခြန္စနစ္ စသည္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ စနစ္က်ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒမဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈ
မရွိေစေရး။

၃။ ပုဂၢလိက လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုမိုေပးရန္။ အစိုးရမွ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြျဖင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ထူေထာင္မည့္အစား ျပည္သူမ်ားအား အတိုးႏႈန္း အနည္းငယ္သာ ယူ၍ (သို႕မဟုတ္) အတိုးႏႈန္း ကင္းလြတ္ခြင့္ေပး၍
အရင္းအႏွီး မတည္ေပးျခင္းသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ ပို၍ အက်ိဳးရွိမည္ဟု CNP မွ အခိုင္အမာ ယုံၾကည္သည္။

   

Page 1 of 2